Het coachingstraject

Intake

Op basis van een intake wordt met de professional de doelen van het traject bepaald. Dit vindt plaats in  nauw overleg met u. De gemaakte afspraken over de duur, frequentie en gewenst resultaat van het coachingstraject worden vastgelegd in een contract.

Thema’s

In de daarop volgende sessie(s) worden drie thema’s behandeld. Hierbij geldt dat er een oplossingsgerichte focus van toepassing is.

  1. Het onderzoeken van de waarden, drijfveren en motieven die ten grondslag liggen aan het gedrag.
  2. Analyse van de problemen waar de coachee met regelmaat tegen aan loopt en het bieden van oplossingen om dit patroon te doorbreken.
  3. Het ontwikkelen van de vaardigheden om gedragsalternatief toe te passen in concrete probleemsituaties.

Praktijk

De onderwerpen die tijdens een bijeenkomst aan de orde zijn gekomen worden door de coachee in de praktijk toegepast. Voorafgaand aan een volgende bijeenkomst stuurt de coachee een verslag van de opgedane leerervaring. Vervolgens vindt er een evaluatie plaats. Concrete oefeningen in het omgaan met moeilijke situaties kunnen een onderdeel vormen van het traject.

Afsluiting

Aan het einde van het traject wordt met de betrokkene de coaching geëvalueerd en wordt bekeken in hoeverre de gewenste resultaten zijn gerealiseerd. Ook worden afspraken gemaakt over een eventuele voortzetting van het leerproces. Hierbij kan de betrokkene altijd contact opnemen met de coach.

Vertrouwen

Inhoudelijke informatie over het coachingstraject wordt niet met derden besproken, tenzij de coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Behandel iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden. (Goethe)

Back to Top